Polityka prywatności zawierająca informacje o przetwarzaniu przez DS NEW VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Suchym Lesie danych osobowych swoich kontrahentów, pracowników lub współpracowników swoich kontrahentów lub osób kontaktujących się oraz osób z którymi kontaktuje się spółka.

Celem zapisów niniejszego dokumentu jest uregulowanie zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

I. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodnie z prawem, jest DS NEW VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Suchym Lesie, adres: ul. Obornicka 117, 62-002 SUCHY LAS wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000815251, posiadająca REGON 384920237 i NIP 9721304918, (dalej: „My” lub DS).
 2. Można się z nami skontaktować listownie na ww. adres lub za pośrednictwem e-mail:  biuro@kamienicawiedenska.pl 

II. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. DS przetwarza następujące dane osobowe kontrahentów/klientów, pracowników lub  współpracowników swoich kontrahentów oraz innych osób kontaktujących się z DS lub osób, z którymi kontaktuje się DS:
  • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP), dane adresowe (adres siedziby, adres korespondencyjny) – konieczne do zawarcia umowy i do jej realizacji (w tym rozliczenia) lub podjęcia działań na żądanie danej osoby przed zawarciem umowy;
  • dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) – konieczne do kontaktu, uzyskania informacji w  procesie realizacji usług świadczonych przez DS;
  • dane wspólników spółki cywilnej w postaci imienia i nazwiska, nazwy spółki, adresu siedziby, NIP oraz osób reprezentujących kontrahenta/klienta (pracowników lub współpracowników) w postaci imienia i nazwiska, miejsca pracy, stanowiska lub informacji o tym, jakiego typu sprawami się dana osoba zajmuje – konieczne do realizacji umowy i świadczenia usług;
  • dane finansowe, w tym numer rachunku bankowego, dane banku/instytucji finansowej, dane z faktur VAT – konieczne do realizacji płatności za świadczenie usług;
  • inne dane podane przez Państwa w jakiejkolwiek formie – konieczne dla celu, dla jakiego zostały udostępnione.
 2. Decyzje podejmowane na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,  w tym nie będą wykorzystywane do profilowania.

III. ŹRÓDŁO DANYCH

 1. Dane osobowe kontrahentów/klientów pochodzą bezpośrednio od nich. 
 2. Dane pracowników lub współpracowników klientów/kontrahentów oraz wspólników spółek – pochodzą bezpośrednio od nich lub od ich pracodawcy/podmiotu, który reprezentują. 
 3. Ponadto, dane osobowe mogą pochodzić ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności baz  i rejestrów: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), REGON, itp.

IV. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. DS przetwarza dane osobowe, o których mowa w punkcie II. powyżej, w następujących celach i podstawach prawnych:
  • w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, przedwstępnej sprzedaży oraz sprzedaży lokali w ramach budowy budynków o funkcji mieszkalno-usługowej przy ul. Podgórnej 11 i 13 w Poznaniu lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym kontaktowania się z klientem w związku z wykonywaniem umowy;
  • w celu wykonania ciążących na DS obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w tym:
   • rozliczenia umowy (w tym wystawianie i przechowywanie faktur oraz  dokumentów księgowych) – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na DS wynikających w szczególności z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
   • rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania klientów;
  • w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu DS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym: 
   • prowadzeniu korespondencji kierowanej przez Państwa do DS lub przez DS do Państwa – w celu komunikacji (w tym z kontrahentami lub ich pracownikami/współpracownikami)i załatwienia sprawy, której dotyczy ta  korespondencja (w tym kontaktowanie się w bieżących sprawach);
   • tworzenie sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością – w celu dla jakiego dane zostały zebrane (np. dane na wizytówkach);
   • ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu DS – windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych;
   • prowadzenie działań marketingowych własnych usług DS bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej – prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność;
   • prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (w tym przesyłanie informacji handlowych) – promowanie prowadzonej przez DS działalności z wykorzystaniem adresów e- mail i numerów telefonów (działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych  zgód);
   • archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności – realizacja prawnie uzasadnionego interesu DS zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

   V.  DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

   1. Podanie poszczególnych danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, czy też zawarcia i realizacji umowy.
   2. Konsekwencją niepodania poszczególnych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług przez DS, czy brak możliwości załatwienia sprawy.

   VI. ODBIORCY DANYCH

   Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe swoim dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. podmiotom świadczącym usługi finansowo-księgowe, czy podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych (w tym: IT, hosting). Podmioty, o których mowa powyżej przetwarzają dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z moimi poleceniami. Ponadto, Państwa dane będą przekazywane innym administratorom będącym podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu rozliczania umów i usług.

   VII. OKRES WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

   Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie realizacji umowy, którą zawarłeś z nami lub którą zawarł z nami Państwa pracodawca/podmiot, który reprezentujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (w tym w Kodeksie cywilnym, Ordynacji podatkowej).

   VIII. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOM DANYCH

   1. Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące prawa:
    • prawo dostępu do danych osobowych, o którym mowa art. 15 RODO;
    • prawo niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, zgodnie z art. 16 RODO;
    • prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;
    • prawo ograniczenia przetwarzania danych na podstawie z art. 18 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO;
    • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w  art. 21 RODO;
   2. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, zgodnie z art. 77 RODO.
   3. Zakres każdego ze wskazanych w ust. 1 powyżej praw wynika z przywołanych przepisów RODO.
   4. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
    • w formie pisemnej tradycyjną drogą pocztową na adres DS z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych” lub
    • drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej DS: biuro@kamienicawiedenska.pl.

    IX. POLITYKA COOKIES

    1. Podczas korzystania z naszej strony internetowej (dalej: „Serwis”), dochodzi do gromadzenia informacji za pośrednictwem plików cookies oraz związanych z nimi pikseli śledzących. Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu użytkownika Serwisu. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony. 
    2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Zbieramy zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki. 
    3. Pliki cookies oraz piksele śledzące wykorzystujemy wyłącznie w celach statystycznych oraz do prawidłowego funkcjonowania Serwisu – dla osiągnięcia tych celów nie jest wymagane zidentyfikowanie użytkownika Serwisu. Nie dokonujemy ani nie podejmujemy prób identyfikacji użytkowników Serwisu.
    4. Jeżeli nie chcą Państwo, żebyśmy wykorzystywali pliki cookies możecie samodzielnie wyłączyć ich stosowanie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystacie. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
    5. Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą utrudnić korzystanie za wszystkich funkcjonalności Serwisu.

    X. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

    1. DS zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych oraz dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.
    2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, DS wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to  niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. 
    3. DS podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie DS.

    Polityka została ostatnio zaktualizowana: 04.08.2023 r.